Declarație de integritate
Strategia națională anticorupție 2021-2025

DECLARAŢIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF.C-TIN BRÂNCOVEANU FĂGĂRAȘ, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul entității,

Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a entiății,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:

• Se confirmă angajamentul că la nivelul LICEULUI TEOLOGIC ORTODOX SF.C-TIN BRÂN-COVEANU FĂGĂRAȘ se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
• Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
• Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
• Împreună cu reprezentanții entității adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
• Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a entității pe care o reprezintă;
• Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
• Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;
• Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației/Municipiul Făgărș cu privire la gradului de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al entității precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declaraţie a fost adoptată de către

MOLDOVAN COSMIN LIVIU
Funcție, DIRECTOR

Data, 28.03.2022